Сектор: библиотека „Страшо Пинџур“

Работно време:

понеделник до петок од 08 – 20 часот, сабота од 07 – 15 часот


Адреса:

Ул. “11-ти Октомври” бр. 25, Општина Центар


Телефон:

++389 (02) 3128-306


Подружници:

СТАЛЕ ПОПОВ
Адреса:

Ул. Св. Кирил и Методиј, бр.6, Oпштина Центар, тел 3231 090


РАЈКО ЖИНЗИФОВ
Адреса:

Ул. Мите Богоевски бр. 30, населба Лисиче, тел: 2443 450


КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
Адреса:

Ул. ,,К.Јосифовски Питу“ бр.17л, (Трговски центар Скопјанка) тел: 2450 449


ЈАНЕ САНДАНСКИ
Адреса:

Ул. Јане Сандански бр. 59, населба Аеродром, тел:2466 474


Ј. Х. ЏИНОТ
Адреса:

Ул. Иван Хаџиниколов, бр. 6а, населба Драчево, тел: 2744 520


ИЛИНДЕН
Адреса:

Ул. 9, бр. 12, населба Илинден, тел:2520 542

Автобуски линии:

4, 4а, 7


Библиотеката “Страшо Пинџур” е основана 1946 година со соединување на неколку помали библиотеки од страна на Градскиот народен одбор. Својата библиотечна дејност ја започнува со 400 книги на 20 метри квадратен простор. Во 1956 година библиотеката е прогласена за општинска библиотека, по што следува прогласувањето за матична библиотека на територијата на тогашната општина “Кисела Вода” во 1962 година и нејзината интеграција со другите самостојни библиотеки во 1974 година.

Во составот на библиотеката „Страшо Пинџур“ работат повеќе оддели:
 • Одделение за литература за возрасни и деца
 • Одделение за научна литература
 • Одделение за стручна обработка на книжниот фонд
 • Читална со интернет и простор за дневен печат
Вработени:
 • Јулија Симовска-Динковска – Виш библиотекар - раководител
 • Лидија Димовска - пом. библиотекар
 • Оливера Стојановска - Виш библиотекар
 • Силвана Димовска - пом.библиотекар
 • Благуна Маневска - пом.библиотекар
 • Валентина Ѓорѓијевска - библиотекар
 • Севда Мекиќ - пом.библиотекар
 • Цветанка Тошевска - библиотекар
 • Тања Никчевска - библиотекар
 • Верица Миливојевиќ - пом.библиотекар
 • Надица Смилевска-Ордева - библиотекар
 • Виолета Гајдова-Рогова - пом.библиотекар
 • Даниела Симоновска - пом.библиотекар
 • Бобан Ристевски - пом.библиотекар
 • Розета Огненоска-Донакова - библиотекар
 • Јана Петревска - библиотекар
 • Трпана Димишковска - хигиеничар
 • Амет Бафтијари - хигиеничар