Јавни набавки

  • Постапка со барање за набавка на понуди за јавна набавка на стоки – Набавка на горива
  • Постапка со барање за набавка на понуди за јавна набавка на стоки – Набавка на персонални копјутери