Органи на управување

Менаџерски тим:

 • Сузана Данаилова – библиотекар советник – директор
 • Радослав Љубиќ – виш библиотекар – програмски раководител
 • Јулија Темелкова – библиотекар советник – раководител на Централна библиотека „Браќа Миладиновци“
 • Силвана Јакимова – виш библиотекар – раководител на Централна библиотека „Другарче“
 • Јулија Симовска – Динковска – раководител на Централна библиотека „Страшо Пинџур“
 • Адиле Ајети – раководител на Централна библиотека „Цветан Димов“
 • Васко Тодоровски – секретар на библиотека „Браќа Миладиновци“

Управен одбор:

 • Билјана Јанакиеска – претседател
 • Виолета Ѓорѓиева – член
 • Блерим Ќаили – член

Надзорен одбор:

 • Љупчо Коскаров – претседател
 • Наташа Симиќ – член
 • Ирфан Мемед – член

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: