Поставување на товарен лифт во библиотеката „Другарче“