Излезе од печат прирачникот „Универзална децимална класификација“