Јавни набавки

Jануари 2016

  • Постапка со барање за набавка на понуди за јавна набавка на стоки – Набавка на горива

Март 2016

  • Постапка со барање за набавка на понуди за јавна набавка на стоки – Набавка на персонални копјутери