Стратегија

СТРАТЕГИЈА СО АКЦИОНЕН ПЛАН

СТРАТЕГИЈА СО АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ СКОПЈЕ, Р. МАКЕДОНИЈА, за период 2018-2022