Органи на управување

Менаџерски тим:

 • Александар Пујовски – директор
 • Гордана Андреева – програмски раководител на Матична библиотека „Браќа Миладиновци“,
 • Жаклина Угриновска – раководител на Матична библиотека „Браќа Миладиновци“,
 • Јулија Симовска-Динковска – раководител на Централна библиотека „Страшо Пинџур“
 • Адиле Ајети – раководител на Централна библиотека „Цветан Димов“
 • Силвана Јакимова – раководител на Централна библиотека „Другарче“
 • Васко Тодоровски – секретар

Управен одбор:

 • Васко Тодоровски – претседател на УО
 • Силвана Јакимова – член
 • Емилија Асенова Соврлиќ – член
 • Мухамед Џеслариновски – член
 • Марина Мијаковска – член

Надзорен одбор:

 • Ахмет Љамалари – претседател
 • Сузана Кулеска – член
 • Билјана Симоноска Антовска – член