Културно наследство

Јадрото на Градската библиотека „Браќа Миладиновци” го сочинува репрезентативна збирка на стари и ретки книги, но и значајна колекција на уметнички слики, акварели и цртежи од Македонската современа ликовна уметност, кои се единствени по својата вредност.
Преку оваа збирка публиката има ретка можност да се запознае со неколку вредни ремекдела на Македонската Модерна, меѓу кои и дела на тројца од македонската доајенска седморка, Димитар Аврамовски Пандилов, Вангел Коџоман и Томо Владимирски. Димитар Пандилов, првиот македонски импресионист, со чија изложба во 1926 година, хронолошки, почнува модерната уметност во Македонија.
Вангел Коџоман инспириран од родната Струга, со распеан лиризам и сезановска аналитичност во своите слики.
Томо Владимирски, пејсажист, сликајќи ги природните убавини на Македонија, во почетокот со елементи на реализам, подоцна минувајќи ја фазата на импресионизам и задржувајќи се на лирски експресионизам.
Плејада на истакнати ликовни уметници, кои оставија свој белег во Македонската Модерна, ја дополнуваат оваа збирка, сопственост на Градската библиотека. Томо Шијак, носител на авангардни сфаќања и компоненти во нашата современа уметност. Глигор Чемерски, кој прв ја внесува во македонското сликарство гестикулацијата, чистиот потег како нова сликарска доблест. Васко Ташковски, значаен претставник на македонскиот надреализам. Владимир Георгиевски, кој „црта” со боја. Трајне Јанневски, сликајќи ја човечката фигура или фигурата на некое животно, го совладува просторот со елементи на „магичен реализам”. Коле Манев, на оригинален начин стана една од централните фигури во нашата уметност, сликајќи портрети и човечко тело предадено во разни варијанти. Данчо Ордев со богат колорит и стилизиран сезановски пејсаж, Гоце Божурски и Димитар Стојчевски.
Богатството на Градската библиотека, прикажано преку колекцијата на уметнички слики, претставува скапоцен дел од сведоштвото за историјата на македонската култура, за творечките настојувања и достигнувања на доајените на Македонската Модерна, нивните следбеници и новите генерации ликовни уменици.

Јулија Темелкова, историчар на уметност

ДИМИТАР ПАНДИЛОВ

ВРАЌАЊЕ / RETURNING, 1945, масло на платно, 85×65 см. дат. и сигн. д.д.: 1945 Д. Пандилов
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ВАНГЕЛ КОЏОМАН

ПАЗАР / BAZAAR, 1948, масло на шперплоча, 51×72 см. дат. и сигн. д.д.: 1948 В. Коџоман
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ВАНГЕЛ КОЏОМАН

СТРУГА / STRUGA, 1949, масло на шперплоча, 48×35 см. дат. и сигн. д.д.: 1949, В. Коџоман
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ТОМО ВЛАДИМИРСКИ

МЕЧКИН КАМЕН / MECKIN KAMEN, б.г., масло на платно, 60×68 см. сигн. д.д.: Т. Влад.
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ТОМО ШИЈАК

ПЕЈСАЖ / LANDSCAPE, 1978, масло на платно 100×70 см. дат. и сигн. д.д.: 1978 Т. Шијак
сопсг. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ

СРТ / RIDGE, 1973, масло на платно, 63×63 см. дат. и сигн. д.д.: 1973 Чемерски
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ВАСКО ТАШКОВСКИ

ВЕГЕТАЦИЈА / VEGETATION, б.г., масло на платно, 115×80 см. сигн. д.д.: В. Ташковски
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВСКИ

МАРКО ЦЕПЕНКОВ / MARCO CEPENKOV, 1999 масло на платао, 60×80 см. дат. и сигн. д.д.: 1999 В.Г.
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

KOЛE МАНЕВ

КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ / KRSTE PETKOV MISIRKOV б.г. масло на платно, 100×119 см. сигн. д.д.: МАНЕВ
сопсг. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

KOЛE МАНЕВ

АНТЕ ПОПОВСКИ / ANTE POPOVSKI, 1999 молив, 47×63 см.
дат. и сигн. д.д.: МАНЕВ Лазарополе 1999
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ТРАЈЧЕ ЈАНЧЕВСКИ

СТРЕЛЕЦ / ARCHER, б.г., масло на платно, 90×70 см. сигн. д.д.: Т. Јанчевски
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ДИМИТАР СТОЈЧЕВСКИ

НЕОБИЧНА ЦИВИЛИЗАЦИЈА / UNUSUAL CIVILIZATION, 1972 масло на платно, 140×130 см. дат. и сигн. д.д.: 1972 ДиС
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ДАНЧО ОРДЕВ

1993 масло на платно, 73×83 см. дат. и сигн. д.д.: 1993 Д. Ордев
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје

ГОЦЕ БОЖУРСКИ

2003, комб. тех., 65×48 см. дат. и сигн. д.д.: 2003 Божурски
сопст. Градска библиотека „Браќа Миладиновци”, Скопје