Извештаи

Завршна сметка за 2016 – Министерство за култура

Завршна сметка за 2016 година – Град Скопје

Завршна сметка на блок дотации за 2016 година

Завршна сметка од самофинансирање за 2016 година

Извештај 2014 година

Извештај 2013 година