Извештаи

Завршна сметка за 2017
Министерство за култура

Завршна сметка за 2017
Буџет град Скопје

Завршна сметка за 2017
Блок дотации

Завршна сметка за 2017
Самофинансирање

Завршна сметка за 2016
Министерство за култура

Завршна сметка за 2016
Град Скопје

Завршна сметка за 2016
Блок дотации

Завршна сметка за 2016
Самофинансирање

Извештај 2014 година

Извештај 2013 година