Вработени

 • Сузана Данаилова – в.д. директор
 • Гордана Андреева – програмски раководител
 • Жаклина Угриновска – раководител на библиотеката „Браќа Миладиновци“
 • Васко Тодоровски – секретар на библиотеката „Браќа Миладиновци“
 • Анета Механџиска – стручен соработник
 • Миле Јовески – референт за персонални работи
 • Лилјана Бундалевска – архивар
 • Дарко Пешиќ – финансов сметководител
 • Славица Ристовска – благајник
 • Билјана Аџиовска Панџарова – деловен секретар
 • Биљана Кочишка – виш библиотекар
 • Јулија Темелкова – виш библиотекар информатор
 • Ивона Џамтовска – библиотекар за дигитализација
 • Андриана Апостоловска – библиотекар за дигитализација
 • Орхидеја Јаневска – библиотекар информатор
 • Братислав Ташковски – библиотекарски помошник
 • Лидија Петковска – библиотекар во оддел за детска литература
 • Ѕунка Стојанова – библиотекар во оддел за детска литература
 • Снежана Георгиевска – библиотекар во оддел белетристика
 • Хулија Бајрам – библиотекар во оддел за белетристика
 • Јасмина Стојмановска – библиотекарски помошник
 • Ивана Јосифовска – библиотекар во оддел за белетристика
 • Сања Јованова – библиотекар во оддел за белетристика
 • Илија Павлов – библиотекар во подвижна библиотека
 • Валентина МалиќАндоновски – библиотекар во одделот за периодика
 • Гордана Петревска – библиотекар во одделот за научна литература
 • Михајло Стефковски – економ
 • Ѓулизар Кадри – книговрзница
 • Светлана Василевска – хигиеничар
 • Снежана Денковска – хигиеничар
 • Веса Калаџиска – хигиеничар
 • Сулејмани Мубедин – хигиеничар