Контакт информации

Библиотека

Работно време:

понеделник до петок од 08-20 часот
сабота од 07-15 часот

Адреса:

Телефон:
Факс:

Булевар “Партизански одреди” бр. 22
1000 Скопје, Република Македонија
++389 (02) 3162-544
++389 (02) 3127-016