Ценовник

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за библиотеките и член 22 став 1 алинеја 11 од Статутот на Јавна установа Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје, РМ, Управниот одбор на седница одржана на 29.09.2014 година ја донесе следната

О Д Л У К А
За утврдување на висината на цените на услугите во Јавна установа
Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје, РМ

1 Годишна членарина за возрасни и за ученици во средни училишта 300 ден.
2 Полугодишна членарина за возрасни и за ученици во средни училишта 200 ден
3 Годишна членарина за ученици до IX одделение 150 ден
4 Амортизација за користење на белетристика,лектира,стручна и странска литература 15 ден
5 Годишна членарина за колективен упис за возрасни и правни субјекти 150 ден
6 Годишна членарина за колективен упис на ученици до IX одделение 100 ден
7 Годишна членарина за колективен упис на ученици до IX одделение во приградски населби 50 ден
8 Втора членарина за возрасни и ученициво средни училишта 50 ден
9 Втора членарина за ученици до IX одделение 20 ден
10 Годишна членарина за деца од предучилишна возраст, за лица со посебни потреби, за лица од социјално загрозени семејства бесплатно
11 Годишна членарина за пензионери и лица со наполнети 64 години 250 ден
12 Месечна членарина за користење читална 100 ден
13 Месечна членарина за дневен престој на дете во игротеката „Другарче“ 500 ден
14 Годишна членарина за курс по англиски јазик 7.000 ден
15 За секој ден доцнење по амортизациониот период од 15 дена 2 ден.од ден
16 Замена за загубена членска карта 50 ден
17 Организација на промоции до 3 часа со опрема на библиотеката 3.000 ден
18 Организација на семинари,предавања,работилници и друг вид обуки во библиотеката од час 600 ден
19 Организација на семинари, предавања, работилници и друг вид обуки во библиотеката од работен ден (8 часа) 1 ден 2.500 ден
20 Организација на семинари,предавања,работилници и друг вид обуки во библиотеката од работен ден (8 часа) 2 дена 4000 ден
21 Организација на семинари,предавања,работилници и друг вид обука во библиотеката од работен ден (8 часа) 3 дена 6000 ден

 

Членската карта важи само со личен документ. Книги се позајмуваат лично само со членска карта. За изгубена членска карта се известува Библиотеката. Книгите се позајмуваат за рок од 15 дена. Овој рок се продолжува само еднаш. За загубена книга корисникот е должен да врати иста таква или да плати соодветен надомест.
Библиотечниот материјал од стручниот оддел се користи единствено во просториите на Библиотеката. Корисникот е должен да ги почитува правилата на Библиотеката.
Напомена – членската карта може да ја користи само носителот на кого гласи и истата има важност 1 (една) година од денот на уписот.
Одлуката стапува на сила од 10.02.2011 година.
Одлуките на Управниот одбор ги потврдува Советот на Град Скопје.

Васко Тодоровски
Претседател на Управен одбор