Централна библиотека „Страшо Пинџур“

Библиотеката “Страшо Пинџур” е основана 1946 година со соединување на неколку помали библиотеки од страна на Градскиот народен одбор. Својата библиотечна дејност ја започнува со 400 книги на 20 метри квадратен простор. Во 1956 година библиотеката е прогласена за општинска библиотека, по што следува прогласувањето за матична библиотека на територијата на тогашната општина “Кисела Вода” во 1962 година и нејзината интеграција со другите самостојни библиотеки во 1974 година.

 • бесплатен безжичен интернет низ библиотеката

Оддели во библиотеката:

 • oддел белетристика
 • oддел литература за деца
 • oддел за научна литература
 • читална
 • читална за дневен печат
 • Оддел за стручна обработка на книжен фонд

Клонови

СТАЛЕ ПОПОВ
Ул. Св. Кирил и Методиј, бр.6, Oпштина Центар
тел 3231 090
РАЈКО ЖИНЗИФОВ
Ул. Мите Богоевски бр. 30, населба Лисиче
тел 2443 450
КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
Ул. ,,К.Јосифовски Питу“ бр.17л, (Трговски центар Скопјанка)
тел 2450 449

ЈАНЕ САНДАНСКИ
Ул. Јане Сандански бр. 59, населба Аеродром
тел 2466 474
Ј. Х. ЏИНОТ
Ул. Иван Хаџиниколов, бр. 6а, населба Драчево
тел 2744 520
ИЛИНДЕН
Ул. 9, бр. 12, населба Илинден
тел 2520 542

Работно време:

понеделник до петок од 08 – 20 часот
сабота од 07 – 15 часот

Адреса:
Телефон:

Ул. “11-ти Октомври” бр. 25, Општина Центар
++389 (02)  3128-306

Вработени:

 • Јулија Симовска-Динковска – раководител
 • Лидија Димовска
 • Оливера Стојановска
 • Силвана Димовска
 • Благуна Маневска
 • Македонка Арсова
 • Валентина Ѓорѓијевска
 • Севда Мекиќ
 • Цветанка Тошевска
 • Тања Никчевска
 • Верица Миливојевиќ
 • Донка Угриновска
 • Надица Смилевска-Ордева
 • Виолета Гајдова-Рогова
 • Даниела Симоновска
 • Амет Бафтијари

Автобуски линии: 4, 4а, 7