РАБОТНО ВРЕМЕ 08.30 - 19.30 САБОТА 07.30 - 14.30
Телефон: ++389 (02) 3162-544

Одделот располага со сите дневни и неделни весници, популарни ревии, стручни весници, периодични списанија од повеќе области, литературни списанија, првите броеви на весниците Вечер и Нова Македонија и други публикации кои излегувале во периодиката, достапни за сите членови во библиотеката.

Работно време: од понеделник до петок – од 8.00 – 16.00 часот.