Централна библиотека Браќа Миладиновци

ВО ИЗРАБОТКА 

Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ од Скопје, претставува современ библиотечно-информациски сервис, регионален и едукативен центар.
Богата програмаска активност, многубројни услуги и акции кои перманентно ги нудиме за нашите членови. Можност за максимално користење на книжните фондови со кои располага библиотеката, пристап до информации следејќи ги светските трендови во областа на библиотекарството и информациските технологии, а со тоа подобрување на културниот и социјалниот живот на сите граѓани, особено на оние кои доаѓаат од другите градови. Нашата цел е секогаш библиотеката да биде центар на културните настани во градот.

Библиотеката располага со комплетно реновирани и современо опремени оддели и читални кои работат 24 часа, овозможувајќи пријатно место за сите читатели и пријатели на библиотеката.

Во составот на Централната библиотека „Браќа Миладиновци“ работат повеќе оддели::

 • Оддел белетристика;
 • Оддел литература за деца;
 • Оддел за научна литература;
 • Оддел роднокраен;
 • Оддел периодика;
 • Оддел за стучна обработка на монографски публикации;
 • Оддел информативно-реферален;
 • Оддел за популаризација на книгата;
 • Оддел за дигитализација и издавачка дејност;
 • Оддел за британска литература;
 • Подвижна библиотека;
 • Оддел книговрзница;
 • Служба за општи работи

Подрачни библиотеки

ДРУГАРЧЕ
Ул. „Никола Русински“ бр. 1, Општина Карпош 2


Работно време од понеделник до петок од 8:30 – 20:00, со читатели до 19.30 часот
сабота од 7:00 – 15:00, со читатели до 14.30 часот.

ЦВЕТАН ДИМОВ
Ул. „Христијан Тодоровски Карпош“ бр.5, Општина Чаир


Работно време од понеделник до петок од 08-20 часот

СТРАШО ПИНЏУР
Ул. “11-ти Октомври” бр. 25, Општина Центар


Работно време од понеделник до петок од 08 – 20 часот
сабота од 07 – 15 часот

Работно време:

понеделник до петок од 08-20 часот, со читатели до 19.30 часот
сабота од 7:00 – 15:00, со читатели до 14.30 часот.

Адреса:
Телефон:

Булевар “Партизански одреди” бр. 22, Општина Центар
++389 (02) 3162-544

Вработени:

 • Сузана Данаилова – в.д. директор
 • Радослав Љубиќ – програмски раководител
 • Жаклина Угриновска – раководител на библиотеката „Браќа Миладиновци“
 • Васко Тодоровски – секретар на библиотеката „Браќа Миладиновци“
 • Анета Механџиска – стручен соработник
 • Миле Јовески – референт за персонални работи
 • Лилјана Бундалевска – архивар
 • Дарко Пешиќ – финансов сметководител
 • Славица Ристовска – благајник
 • Билјана Аџиовска Панџарова – деловен секретар
 • Биљана Кочишка – виш библиотекар
 • Гордана Андреева – виш библиотекар
 • Јулија Темелкова – библиотекар советник, оддел за стручна обработка на монографски публикации
 • Ивона Џамтовска – библиотекар за дигитализација
 • Андриана Апостоловска – библиотекар за дигитализација
 • Орхидеја Јаневска – библиотекар информатор
 • Братислав Ташковски – библиотекарски помошник
 • Лидија Петковска – библиотекар во оддел за детска литература
 • Ѕунка Стојанова – библиотекар во оддел за детска литература
 • Снежана Георгиевска – библиотекар во оддел белетристика
 • Хулија Бајрам – библиотекар во оддел за белетристика
 • Јасмина Стојмановска – библиотекарски помошник
 • Ивана Јосифовска – библиотекар во оддел за белетристика
 • Сања Јованова – библиотекар во оддел за белетристика
 • Илија Павлов – библиотекар во подвижна библиотека
 • Валентина МалиќАндоновски – библиотекар во одделот за периодика
 • Гордана Петревска – библиотекар во одделот за научна литература
 • Михајло Стефковски – економ
 • Ѓулизар Кадри – книговрзница
 • Светлана Василевска – хигиеничар
 • Снежана Денковска – хигиеничар
 • Веса Калаџиска – хигиеничар

Автобуски линии: 2, 2а, 4, 4а, 7, 11, 12, 19, 21, 21а, 21б, 22, 22а, 24, 56, 60