Дигитална библиотека

Наскоро весници од Македонија

Нова Македонија” дневен лист

Прв дневен весник во Република Македонија е „Нова Македонија“ што излезе на 29 октомври 1944 година во Горно Врановци  а за негов прв главен уредник е назначен Васил Ивановски. Во одлуката за нејзино формирање, донесена од Президиумот на АСНОМ, стои дека тoj ќе биде „весник што е вистински народен“ и дека „потребата од еден слободен, вистински народен лист, пишуван на македонски јазик е повела на денот“.

Вечер“ дневен весник

Вечер“ е македонски дневен весник – магазин со нагласено почитување на кратки текстови и фотографии. Првиот број излегол на 11 ноември 1963 година со седиште во Скопје А прв главен и одговорен уредник е Весна Миќиќ Божиновска.

Екран“ прилог на Нова Македонија

Првиот број на „Екран“ излага како како седмичен колор прилог на весникот „Нова Македонија“ за тв, филм, радио и естрада на 20 ноември 1970 година во Скопје.

Од број 226 од 14 март, 1975 година излегува одделно од „Нова Македонија“ како ревија за РТВ, филм, сценски уметности и естрада.

Фотодокументација на библиотеката

Фотодокументација на весникот „Вечер“

Фото архива од дневниот весник „Вечер“