Дигитална фотодокументација на дневниот весник „Вечер“ од 20 век

Центар

Јавни објекти

Кеј на Вардар и мостови

Хотели, ресторани, кафеани, бавчи