Дигитална фотодокументација на градот Скопје од дневениот весник „Вечер“ од 20 век.

Центар

Јавни објекти

Објекти од културата

Кеј на Вардар и мостови

Хотели, ресторани, кафеани, бавчи, слаткарници

Стамбени објекти

Сообраќај